Family hotels in Kazbegi

Weather

JAN
-4.7°
-11.4°
50mm
10 days
FEB
-2.4°
-9.3°
28mm
8 days
MAR
-0.7°
-7.9°
85mm
15 days
APR
4.3°
-2.7°
98mm
13 days
MAY
9.8°
1.5°
129mm
17 days
JUN
15.5°
6.8°
129mm
19 days
JUL
18°
9.5°
100mm
16 days
AUG
18.7°
9.3°
66mm
10 days
SEP
14.4°
5.3°
74mm
11 days
OCT
8.1°
0°
59mm
9 days
NOV
2°
-4.8°
39mm
7 days
DEC
-2.8°
-10.4°
38mm
8 days

Key information