Family hotels in Roznov Pod Radhostem

Weather

JAN
2.6°
-2°
42mm
12 days
FEB
5.5°
-0.9°
46mm
10 days
MAR
9.2°
0.4°
44mm
10 days
APR
15.7°
5.2°
53mm
10 days
MAY
18.7°
9.6°
85mm
13 days
JUN
23.5°
14°
87mm
11 days
JUL
25.4°
15.8°
88mm
10 days
AUG
25.7°
15.7°
100mm
11 days
SEP
20.1°
11.9°
91mm
11 days
OCT
15.1°
8.1°
61mm
9 days
NOV
10°
4.6°
43mm
8 days
DEC
4.3°
0.4°
41mm
10 days

Key information